Σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο μας προχώρησε στην τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων στην Α’ και Β’ Τάξη, με προοπτική να τοποθετηθούν μελλοντικά και στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Οι διαδραστικοί πίνακες είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των μαθητών και των εκπαιδευτικών και  μπορούν να επηρεάσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με διάφορους τρόπους όπως :

  • Κρατούν αμείωτη την προσοχή των μαθητών στο μάθημα,
  • Οι μαθητές αποκτούν ιδιαίτερη σχέση με το περιεχόμενο καθώς αλληλεπιδρούν μαζί του
  • Λαμβάνουν κίνητρα, προωθείται ο ενθουσιασμός για μάθηση
  • Ταυτόχρονα, δίνονται και περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή, συνεργασία και ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής μάθησης.
  • Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση αυτών.